Regnskaber og årsberetninger

Her kan du blive lidt klogere på foreningens og bestyrelsens arbejde, ved at kigge på foreningens regnskaber og bestyrelsens beretninger fra tidligere generalforsamlinger. Bemærk at beretningerne fortæller om perioderne mellem de forskellige generalforsamlinger, og altså ikke følger kalenderåret.

Du kan også se lidt om hvad vi har lavet på foredragslisten og listen over medieomtale af aseksualitet – foreningen har formidlet kontakten bag mange af artiklerne.

Beretning fra bestyrelsesåret 2018-2019

Antallet af medlemmer i foreningen ligger omkring de 30-40 stykker (46 ultimo 2018 – 43 året før). Så det ser ud til, vi ligger nogenlunde stabilt ift. medlemstal, selv om det kunne være godt med flere medlemmer, da det sikrer større repræsentativitet. I det forgangne bestyrelsesår har vi udgivet et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde 5 gange. De kan alle læses på det skandinaviske forum. Derudover har vi udarbejdet politikker for GDPR – persondataforordningen (kan læses på vores hjemmeside).

Økonomisk set så 2018 godt ud, da vi igen fik tildelt §18-midler fra Københavns Kommune (ligesom i 2017). Vi har kørt videre med vores fonde fra sidste år – dog blev der stort set ikke brugt penge fra dem, så vi har et arbejde foran os med at få dem aktiveret mere. Det lykkes os at bruge alle midlerne fra Københavns Kommune, dog fik vi afslag på midler for 2019, hvilket kan komme til at få betydning for vores aktivitetsniveau fremover. Det er dog usikkert hvor meget indflydelse det får, da det mestendels betyder, at der bliver større egenbetaling til de af vores arrangementer, der koster penge.

I forhold til oplysningsarbejde har vi igen i år afholdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden). Vi fortsætter med at være med til at undervise kommende sexologer – nu udvidet så vi er med til undervisningen både på KU og på SDU. Der har været en håndfuld artikler og interviews i løbet af året (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Det kan ses, at A’et har fået taletid, da der i flere generelle artikler om LGBT+-miljøet dukker omtale af aseksualitet op. Så selvom foreningen ikke er blevet nævnt, så er det stadig små skridt i den rigtige retning. Bemærkelsesværdigt var det også, at regeringen kom med en handlingsplan på LGBTI-området – den første af sin art. Selvom aseksuelle ikke er nævnt i den, så vil vi gøre brug af vores kontakter for at få os inddraget i de tiltag, der er relevante for os. I det mere muntre hjørne lavede vi en Pridequiz, som vi offentliggjorde på vores hjemmeside og Facebookside. For andet år i træk satte vi fokus på AAW (Asexual Awareness Week) med opslag på facebook (oktober 2018). Et af vores opslag på Facebook kom op på 1.700 visninger – en rekord for vores opslag. I år gjorde vi også opmærksom på ASAW (Aromantic Spectrum Awareness Week) med opslag på facebook (februar 2019). Vi har derudover nu over 500 følgere på Facebook ift. 400 sidste år.

Af sociale events og arrangementer har vi fortsat med vores månedlige arrangementer. Vores hyggeaftener måtte finde et nyt sted at være, da Café Nutid lukkede, så fremover mødes vi på Café Paludan. Vores temaaftener satte i det forgangne bestyrelsesår fokus på portrættering af aseksuelle i populærkulturen, deltagelse i Prides og seksualundervisning med fokus på materiale til Uge 6. Af andre arrangementer kan nævnes at vi tog en tur for at besøge Koldinghus og var med til et arrangement under MIX Copenhagen (LGBT+ filmfestival). Vi afholdte et par workshops, senest en SoMe-workshop forinden denne generalforsamling. Vi deltog i sommerens løb i Aarhus, Aalborg, Malmö og Copenhagen Pride-paraderne. Vi afholdte vores efterhånden traditionsrige julefrokost, og i 2018 inviterede vi for første gang til påskefrokost. Som de tidligere år har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Priden + en masse frivillige, der har bakket op og støttet arbejdet samt hjulpet med en masse praktiske ting. Igen i år har vi haft udfordringer med at der sjældent er initiativer andre steder end København. Det ser ikke ud til, der sker så meget andre steder i landet. Hvordan kan vi ændre det? Igen tager vi gerne mod input. Som altid har vi fortsat understøttelsen af et skandinavisk forum under Aven.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at der i arbejdet med regeringens LGBTI-handlingsplan fra LGBT Danmarks side blev ansøgt om projekter via Satspuljen, og vores input til tværgående samarbejder mellem LGBT+-organisationer blev medtaget. Vi har været repræsenteret i forb. med LGBT Danmarks 70 års jubilæum august 2018 og modtog invitationer til Pride-receptioner i hhv. Statsministeriet og den amerikanske ambassade (vi måtte melde afbud til begge, da vores egne events under Copenhagen Pride kom i vejen). Vi var med til en høring i forhold til Kbh. Kommunes nu vedtagne LGBT+-politik, og deltog i julehygge hos Copenhagen2021. Af nye kontakter i årets løb: Vi havde en snak med en aktivist fra en Ungarsk forening for aseksuelle og har derudover fået kontakt til Sex & Samfunds LGBT+-gruppe.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Til april afholder vi påskefrokost igen, og i det kommende bestyrelsesår har vi ambitioner om at deltage i to Pride-parader (Aalborg i juni og København i august). Til juli skal vi holde et oplæg på Krogerup Højskole, og vi har været inddraget i en programrække, som kommer til at køre på DR2, hvor et af afsnittene kommer til at omhandle aseksualitet. Vi arbejder fortsat på at understøtte en kommende undersøgelse om aseksuelle personers forhold og livsvilkår, og fortsætter vores opsøgende arbejde med sexologer, psykologer m.fl. Derudover ser det ud til at vi har fået hul igennem til Sex & Samfund, som nærmest har monopol når det gælder seksualundervisning, så det er et meget positivt skridt, som vi skal have udnyttet. Vi er også i gang med at gøre os tanker i forb. med det kommende Eurogames og WorldPride til København i 2021!

Årsregnskab 2018

Beretning fra bestyrelsesåret 2017-2018

I løbet af 2017 kom vi op på 43 medlemmer, så en klar fremgang i forhold til året før. I slutningen af 2017 sendte vi et spørgeskema ud til vores medlemmer om foreningens arbejde. Det tydeliggjorde, at vi skal arbejde med vores kommunikation til medlemmerne, bl.a. i forhold til vores henvendelser om fornyelse af medlemskab og en præcisering af, at vi normalt kun sender vores medlemmer mails to gange om året samt ved deres indmeldelse. Derfor har vi arbejdet på at opdatere kommunikationen til nye medlemmer, så det fremgår, at vi ikke sender mange mails + bruger det skandinaviske forum som primær kommunikationskanal. Derudover lancerede vi et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde, som kan læses på ovennævnte forum. Internt fik vi udarbejdet et arbejdsdokument over guidelines og politikker for foreningen.

Økonomisk set var det et godt år, da vi fik tildelt §18-midler fra Københavns Kommune, som gav vores økonomi et boost. Vi har også nedsat nogle fonde, som vores medlemmer kan søge: En til transport til aktiviteter på tværs af landsdelene og en til aktiviteter andre steder end i København. De 10.000 kr. vi fik tildelt fra Københavns Kommune fik alle ben at gå på – vi fik endda brugt 224 kr. for meget, som gik fra vores egen pengekasse.

I forhold til oplysningsarbejde har vi igen i år afholdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden) – bemærkelsesværdigt er det, at vi i år er blevet bedt om at komme ud og være med til at undervise kommende sexologer. Når vi ser på listen over interviews og artikler kan vi se en nedgang i forhold til sidste år, hvilket kan forklares med, at vi dengang var ”det nye sort” i en overgang. Mediernes opmærksomhed har siden rettet sig andre steder hen (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Vi fik gjort opmærksom på AAW (Asexual Awareness Week) vha. opslag på facebook i løbet af ugen, og samtidig fik vi den årlige begivenhed skrevet ind i vores årshjul, så vi er i bedre tid næste år. Vi deltog derudover i efteråret i en workshop faciliteret af det nye politiske parti, Feministisk Initiativ, i forb. med udformning af partiets LGBT+-politik. Vi fik trykt t-shirts til brug i forb. med oplæg og Prides og fik Indkøbt badges til fremtidig brug. Vi fik også opdateret og genoptrykt vores flyer.

Af sociale events og arrangementer har vi kørt vores månedlige arrangementer fast (temaaften hver tredje måned og hyggeaftener de andre måneder). Temaaftenerne har budt på snakke omkring skildring af aseksualitet i dokumentarer mm., aseksualitet og humor, besøg af sexolog Lucy Vittrup, som faciliterede en workshop om de forskellige tilgange der findes til sex og seksualitet samt en aften om køn. §18-midlerne er primært gået til sociale arrangementer ude i byen. Også i år fik vi afholdt et par workshops, bl.a. om foreningens vision og mission samt nogle kreativt orienterede som forberedelse til vores deltagelse i Copenhagen Pride-paraden, som vi foruden Aarhus og Malmö Pride deltog i. Til slut i 2017 bød vi på julefrokost. Rent organisatorisk har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Priden samt en masse frivillige, der har bakket op og støttet arbejdet samt hjulpet med en masse praktiske ting. Det ser desværre ikke ud til, der sker så meget andre steder i landet, hvilket vi har gjort os nogle spekulationer omkring. Vi tager gerne mod input ift. hvordan vi bedst kan bakke op om initiativer andre steder. Derudover har vi fortsat understøttelsen af et skandinavisk forum under Aven.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at vi har fået ca. 450 følgere på facebook, og har været repræsenteret i forb. med Kafé Knuds 25 års jubilæum i maj 2017 samt til receptioner i forb. med Copenhagen Pride 2017. Vi tilsluttede os derudover Amnestys kampagne vedr. forholdene for homo- og biseksuelle mænds forhold i Tjetjenien, der kørte i 2017.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Til maj træder EU’s persondataforordning i kraft, hvilket vi skal have forberedt os på. I år har vi en ambition om at deltage i to Pride-parader (Aarhus i juni og København i august). Et af vores medlemmer har tanker om en undersøgelse om aseksuelle personers forhold og livsvilkår, som vi vil gøre det bedste for at understøtte. Vi er i gang med at skitsere opsøgende arbejde med sexologer, psykologer m.fl., så vi kan få udbredt viden og information om aseksualitet. På foranledning af svarene på spørgeskemaundersøgelsen til vores medlemmer har vi tanker om at holde en workshop om, hvad vores medlemmer gerne vil have. Derudover er det nu sikkert, at Eurogames og WorldPride kommer til København i 2021, og arbejdet med det bliver forankret i organisationen Copenhagen2021. Her skal vi gøre vores indflydelse gældende, så A’et bliver tænkt ind i de kommende events.

Årsregnskab 2017

Beretning fra bestyrelsesåret 2016-2017

Det første år i bestyrelsen har været præget af at få det formelle omkring foreningen på plads: Oprettelse af CVR-nummer, e-boks, bankkonto, hjemmeside (med information og links), MobilePay, facebookside, twitter samt tumblr-profil og udarbejdelse af indmeldelsesprocedure og logo. Antallet af medlemmer er pt. omkring de 25 stykker (i 2016 nåede vi op på ca. 20).

I forhold til oplysningsarbejde har vi i årets løb udarbejdet en flyer for foreningen samt holdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden). Stort var det at vi kort efter oprettelsen fik en invitation til at komme og fortælle om foreningen og aseksualitet generelt til et Hertoft-arrangement – vi fik endda lov til at skyde sæsonens program i gang! Vi har også fået henvendelser til interviews og artikler, som der har været en række af i løbet af året. Den øgede mediedækning har været god, selvom det primært har været med fokus på aseksualitet som seksuel orientering og ikke om selve foreningen (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Derudover har vi haft samtaler med flere sexologer. Et af vores medlemmer har haft gang i en spørgeskemaundersøgelse om aseksualitet, som vi har understøttet.

Af sociale events og arrangementer har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Copenhagen Pride, hvor vi også havde arrangeret sociale events i forb. med. Vi har gennem året kørt en række workshops med det formål at få skærpet vores profil og kommunikation. Derudover har vi afholdt en julefrokost, en diskussionsaften om aseksualitet og startede et fast månedligt arrangement i København op. Hver 3. måned er en temaaften mens de øvrige er uformelle hyggeaftener. Der har allerede været afholdt 2 hyggeaftener og 1 temaaften med fokus på romantik. Vi har forsøgt os med nudging og support i forhold til at få lokale til at arrangere noget andre steder end København (er lykkedes i Aarhus). Vi har understøttet et skandinavisk forum under Aven, og har en målsætning om at lade Aven fortsætte som primært forum for sociale aktiviteter, hvilket har ledt til overvejelser om, hvordan vi bedst kan understøtte dette.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at vi har fået et godt forhold til diverse organisationer i LGBT-miljøet. Vi har fået lov til – uden omkostninger – at låne lokaler hos Kafé Knud, Copenhagen Pride og LGBT Danmark. Vi har samarbejdet med Priden om deres bud på at få Eurogames og WorldPride til København i 2021 og er med i en følgegruppe for at sikre inklusion af A’et. Vi har et godt forhold til Out & About, der har skrevet om os i opstartsfasen og lagt hjemmeside til egne artikler. Derudover har vi tilsluttet os #SygtSystem-kampagnen, som Amnesty kørte i 2016.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Vi vil i det kommende bestyrelsesår arbejde med vores mission og vision som forening. Til juni vil vi til vores tema-aften se på skildringen af aseksualitet (vi viser bl.a. dokumentar). Vi har en ambition om at være til stede til tre Pride-parader i løbet af året: Aarhus lørdag den 3. juni, Malmö lørdag den 5. august og København lørdag den 19. august. Til efteråret satser vi på at kunne tilbyde en hyttetur til et sted nær Göteborg og primo september vil vi deltage i Ungdommens Folkemøde 2017.

Årsregnskab 2016