Om bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens opgave er at sikre foreningens daglige drift og at tilse at foreningen arbejder mod de formål, der er beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af FAD kan stille op.

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne en forperson, en næstforperson og en kasserer.

Forpersonen har til opgave at være tovholder for bestyrelsens arbejde og fx indkalde til bestyrelsesmøder, samt at være foreningens ansigt udadtil, når andre henvender sig til os, eller vi kontakter andre. Næstforpersonens opgave er at overtage forpersonens rolle, hvis denne forlader bestyrelsen. Kassererens rolle er at stå for foreningens økonomi og medlemsadministration, heriblandt at registrere indmeldelser, refundere udlæg og udarbejde årsregnskab.

Derudover har bestyrelsen valgt at udpege en presseansvarlig, en hjemmesideansvarlig og en facebookansvarlig, og der er (2020) nedsat nogle udvalg og arbejdsgrupper, der bla. står for foreningens Pride-aktiviteter, oplysningsarbejde og understøttelse af sociale aktiviteter. Du kan læse mere om foreningens udvalg og arbejdsgrupper og udvalg her.

Bestyrelsen består for nuværende af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen er bla. ansvarlig for afholdelse af FADs arrangementer, herunder indkøb, lokalereservation, osv. Vi holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden, hvor vi blandt andet:

  • diskuterer økonomi og hvordan FADs penge skal bruges
  • diskuterer og planlægger de arrangementer, der afholdes af foreningen, fx månedlig FAD-aften, Pride-deltagelser, hytteture, osv.
  • diskuterer og koordinerer respons på henvendelser til foreningen, fx ang. foredrag, interviews eller samarbejder

Bestyrelsens ad hoc-roller

Den presseansvarlige modtager henvendelser til foreningen via presse (snabel-a) aseksuelle.dk eller via facebook og sender dem videre til rette vedkommende. Den presseansvarlige står ikke selv for at besvare henvendelser.

Den hjemmesideansvarlige står for at holde FADs hjemmeside og mailadresser løbende opdateret.

Den facebookansvarlige sørger for at arrangementer samt fx doodles bliver annonceret på FADs facebookside. Det gælder alle FADs arrangementer, samt andres arrangementer, hvis de beder om det.