Om bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens opgave er at sikre foreningens daglige drift og tilse at foreningen arbejder mod de formål, der er beskrevet i vedtægterne, herunder at træffe og udføre de nødvendige beslutninger, baseret på det mandat der er givet af generalforsamlingen. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af FAD kan stille op.

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne en forperson, en næstforperson og en kasserer. Antallet af medlemmer i bestyrelsen fremgår af vedtægterne.

Bestyrelsens opgaver er bla.:

  • løbende diskutere og justere foreningens retning og prioritere opgaver
  • styre økonomien og udarbejde og følge op på budgetter
  • repræsentere foreningen over for omverdenen, herunder besvare henvendelser til foreningen
  • løse praktiske opgaver, fx i forbindelse med afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af email-henvendelser, osv.

Dette arbejde udføres på bestyrelsesmøder, mails og på bestyrelsens online-forum. Bestyrelsesmedlemmer forventes at være aktive i dette arbejde – suppleanter har større mulighed for selv at vælge hvor aktive de vil være, fx mht. mødedeltagelse og om man vil stå på mailinglisten. Bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden.

Bestyrelsesmedlemmerne har desuden et mere formelt ansvar og står til ansvar over for generalforsamlingen, og skal herunder:

  • sikre at foreningens vedtægter overholdes
  • sikre at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • sikre at medlemmernes interesser varetages
  • sikre at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningens arbejde

Som bestyrelsesmedlem skal man desuden være villig til at foretage NemID-validering, hvis dette kræves fx ifm. foreningens bankkonto.

I starten af bestyrelsesåret vil vi typisk tage en snak om suppleanternes egne forventninger til hvor aktive de har tænkt sig at være. Både for at forventningsafstemme, og fordi vi planlægger bestyrelsesarbejdet ud fra, hvor mange ressourcer folk forventer at lægge.

Specifikke roller

Forpersonen har til opgave at være tovholder for bestyrelsens arbejde og fx indkalde til bestyrelsesmøder, samt at være foreningens ansigt udadtil, når andre henvender sig til os, eller vi kontakter andre. Næstforpersonens opgave er at overtage forpersonens rolle, hvis denne forlader bestyrelsen. Kassererens rolle er at stå for foreningens økonomi og medlemsadministration, heriblandt at registrere indmeldelser, refundere udlæg og udarbejde årsregnskab.

Derudover har bestyrelsen valgt at udpege en presseansvarlig, en hjemmesideansvarlig og en facebookansvarlig, og der er (2020) nedsat nogle udvalg og arbejdsgrupper, der bla. står for foreningens Pride-aktiviteter, oplysningsarbejde og understøttelse af sociale aktiviteter. Du kan læse mere om foreningens udvalg og arbejdsgrupper og udvalg her.

Ad hoc-roller

Den presseansvarlige modtager henvendelser til foreningen via presse (snabel-a) aseksuelle.dk eller via facebook og sender dem videre til rette vedkommende. Den presseansvarlige står ikke selv for at besvare henvendelser.

Den hjemmesideansvarlige står for at holde FADs hjemmeside og mailadresser løbende opdateret.

Den facebookansvarlige sørger for at arrangementer samt fx doodles bliver annonceret på FADs facebookside. Det gælder alle FADs arrangementer, samt andres arrangementer, hvis de beder om det.