Vedtægter

Vedtægter for
Foreningen for Aseksuelle i Danmark

Vedtaget i København den 2. april 2016.
Revideret i København 2. april 2017, 16. marts 2019, 27. juni 2020, 5. september 2020, 17. april 2021 og 18. marts 2023.

Kapitel 1: Navn, formål og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Aseksuelle i Danmark, og dens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at virke til gavn for personer på det aseksuelle spektrum, bl.a. ved at udbrede information om aseksualitet, herunder det aseksuelle spektrum, og styrke det aseksuelle fællesskab i Danmark.

Kapitel 2: Medlemsforhold

§ 2. Som medlem kan optages enhver som sympatiserer med foreningens formål.

Stk. 2. Ved indmeldelse skal angives et navn og en e-mailadresse. Der betales ved indmeldelsen forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Stk. 3. En indmeldelse kan afvises af bestyrelsen, hvis særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal afvisningen efterprøves ved afstemning på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 3. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ændringer af kontingentet skal meddeles foreningens medlemmer mindst 2 måneder inden regnskabsårets udløb.

§ 4. Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 9, stk. 8, og kan deltage i møder og sociale arrangementer.

Stk. 2. Medlemmerne skal overholde foreningens regler og leve op til dens formålsbestemmelse. Fornyelse af medlemskab sker ved indbetaling af kontingent inden udgangen af januar det pågældende regnskabsår.

§ 5. Ved udmeldelse skal angives medlemsnummer, det ved indmeldelsen opgivne navn og e-mailadresse. Udmeldelse bekræftes efterfølgende via medlemmets registrerede e-mailadresse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine forpligtelser, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusion. Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til generalforsamlingen, der ved afstemning træffer endelig afgørelse om eksklusion ved simpelt flertal.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent kontingent, kan uden videre udmeldes ved udgangen af januar måned i det pågældende regnskabsår, jf. §4, stk. 2.

Stk. 4. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Kapitel 3: Bestyrelsen

§ 6. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en forperson og to til fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Desuden kan der vælges to suppleanter, hvoraf førstesuppleanten er den, der er valgt med højest stemmetal.

Stk. 2. Bestyrelsen og suppleanterne vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem lige så mange stemmer, som der er pladser at besætte, dog kan der højst afgives én stemme pr. kandidat pr. valg. Ved stemmelighed foretages omvalg, såfremt der ikke er bestyrelsesposter nok til alle med givne stemmetal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Såfremt bestyrelsen på grund af afgang i utide bliver færre end 3 medlemmer, indtræder en suppleant. Hvis der ikke findes en suppleant, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling med valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.

Stk. 4. Såfremt forpersonen afgår i utide, overtages posten af næstforpersonen.

§ 7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Tilstedeværelse kan være online eller telefonisk. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Når forpersonen ikke er til stede, er næstforpersonens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af forpersonen eller næstforpersonen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal holdes lukket for foreningens medlemmer.

Kapitel 4: Generalforsamlingen

§ 9. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden 1. februar – 30. april. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside og ved meddelelse til de enkelte medlemmer. Indkaldelsen vedlægges årsregnskabet.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 10 eller halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved meddelelse til de enkelte medlemmer.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
4. Eventuelle indsendte forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
– 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer
– op til 2 suppleanter
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægt. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk. 6. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det indsendte materiale skal indeholde en beskrivelse af det stillede forslag samt en motivation, der forklarer hvorfor forslaget ønskes vedtaget. Indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, skal ligeledes fremlægges skriftligt (der må eventuelt indlægges en rimelig pause til nedskrivning) og kan kun vedtages ved enstemmighed.

Stk. 7. Generalforsamlingen kan som respons på diskussioner, der opstår på baggrund af indsendte forslag på generalforsamlingen, pålægge bestyrelsen at undersøge et specifikt forhold. Et sådant pålæg skal være nedfældet skriftligt og kan vedtages ved almindeligt flertal.

Stk. 8. Alle medlemmer er berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9. Et medlem, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan senest 48 timer inden generalforsamlingen afgive sin stemme skriftligt til bestyrelsen angående de enkelte punkter på dagsordenen.

Kapitel 5: Regnskab og formue

§ 10. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Kapitel 6: Tegning og hæftelse

§ 11. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af forpersonen og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Stk. 3. Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen. Revisoren skal kontrollere at regnskabet er retvisende og afgive revisionsberetning på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal gøre relevante dokumenter og bilag tilgængelig for revisoren efter afsluttet regnskabsår. Revisoren kan ikke have andre tillidsposter i foreningen.

Kapitel 7: Støttede projekter

§ 12. Foreningen kan støtte projekter, som opfylder foreningens formål. Støtten kan bl.a. udmønte sig i økonomiske midler, materialer eller andre ressourcer, som foreningen råder over.

Stk. 2. Støttede projekter forpligtes til løbende at give en status til bestyrelsen, således at støtten løbende kan justeres efter behov.

Stk. 3. Foreningen kan til enhver tid trække støtten til et projekt, hvis det vurderes, at det ikke længere opfylder foreningens formål og/eller misbruger foreningens navn eller materialer.

Kapitel 8: Vedtægtsændringer

§ 13. Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Kapitel 9: Opløsning

§ 14. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 4/5 flertal blandt samtlige medlemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue en humanitær organisation efter generalforsamlingens ønske.