Om bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens opgave er at sikre foreningens daglige drift og tilse at foreningen arbejder mod de formål, der er beskrevet i vedtægterne, herunder at træffe og udføre de nødvendige beslutninger, baseret på det mandat der er givet af generalforsamlingen. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af FAD kan stille op.

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne en forperson, en næstforperson og en kasserer. Antallet af medlemmer i bestyrelsen fremgår af vedtægterne.

Bestyrelsens opgaver er bla.:

  • løbende diskutere og justere foreningens retning og prioritere opgaver
  • styre økonomien og udarbejde og følge op på budgetter
  • repræsentere foreningen over for omverdenen, herunder besvare henvendelser til foreningen
  • løse praktiske opgaver, fx i forbindelse med afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af email-henvendelser, osv.
  • løbende orientere medlemmerne om sit arbejde, fx ved at udsende nyhedsbreve

Dette arbejde udføres på bestyrelsesmøder, mails og på bestyrelsens online-forum. Bestyrelsesmedlemmer forventes at være aktive i dette arbejde – suppleanter har større mulighed for selv at vælge hvor aktive de vil være, fx mht. mødedeltagelse og om man vil stå på mailinglisten. Bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden.

Bestyrelsesmedlemmerne har desuden et mere formelt ansvar og står til ansvar over for generalforsamlingen, og skal herunder:

  • sikre at foreningens vedtægter overholdes
  • sikre at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • sikre at medlemmernes interesser varetages
  • sikre at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningens arbejde

Som bestyrelsesmedlem skal man desuden være villig til at foretage NemID-validering, hvis dette kræves fx ifm. foreningens bankkonto.

I starten af bestyrelsesåret vil vi typisk tage en snak om suppleanternes egne forventninger til hvor aktive de har tænkt sig at være. Både for at forventningsafstemme, og fordi vi planlægger bestyrelsesarbejdet ud fra, hvor mange ressourcer folk forventer at lægge.

Specifikke roller

Forpersonen er ansvarlig for at lede og koordinere bestyrelsens arbejde og fx at der indkaldes til bestyrelsesmøder, samt at være foreningens ansigt og talerør udadtil, når andre henvender sig til os, eller vi kontakter andre.

Næstforpersonens opgave er at overtage forpersonens post, hvis denne forlader bestyrelsen.

Kassererens opgave er at varetage foreningens økonomi og medlemsadministration, herunder at udarbejde årsregnskab, refundere udlæg, betale regninger og registrere ind- og udmeldelser. P.t. (2021) er kassereren også ansvarlig for at føre foreningens dokumentarkiv (på USB-nøgle) med fx referater af bestyrelsesmøder.

Endelig skal der ifølge GDPR-lovgivningen være udpeget en GDPR-ansvarlig for foreningen, som er kontaktperson og ansvarlig for vedligehold og foreningens overholdelse af privatlivspolitikken.

Øvrige opgaver i foreningen

Ud over de specifikke roller i bestyrelsen, skal der i foreningen løses en række konkrete opgaver, som bestyrelsen kan stå for selv eller udpege andre til. Dels i form af udvalg og arbejdsgrupper, dels i form enkeltpersoner, der udpeges til at varetage specifikke ansvarsområder eller arbejdsopgaver. Du kan læse mere om foreningens arbejdsgrupper og udvalg her. Pr. 2021 er derudover udpeget følgende poster:

Presseansvarlig: modtager henvendelser til foreningen via fx presse (snabel-a) aseksuelle.dk og sender dem videre til rette vedkommende. Den presseansvarlige står ikke nødvendigvis selv for at besvare henvendelser, men kan gøre det efter aftale med bestyrelsen.

Hjemmesideredaktør: står for at holde indholdet på foreningens hjemmeside løbende opdateret. Hjemmesideredaktøren kan kontaktes via hjemmeside (snabel-a) aseksuelle.dk.

Webmaster: er ansvarlig for at vedligeholde foreningens IT-infrastruktur, herunder fx mailadresser, bagvedliggende opsætning af hjemmesiden og domæneopsætning, samt være sparring for bestyrelsen efter behov. Webmaster kan kontaktes på webmaster (snabel-a) aseksuelle.dk

Facebookansvarlig: er ansvarlig for, at foreningens facebookside er aktiv og levende, i overensstemmelse med foreningens Kommunikations- og informationsdelingspolitik, herunder fx at arrangementer bliver annonceret på facebook, samt at vedligeholde forbindelsen mellem facebook og forum med henvisninger efter behov. Derudover modtage annonceringer via facebook (snabel-a) aseksuelle.dk og sikre at henvendelser til foreningen via facebook bliver besvaret.